NOTES DE PREMSA

7/4/2016

2016 04 Destacat ajuts a la creació de llocs de treball i la inversió empresarial

L’Ajuntament obre el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts a la creació de llocs de treball i la inversió empresarial

L’Ajuntament de Súria ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial a Súria. El termini romandrà obert fins al proper 30 de juny.

Les bases reguladores dels ajuts van ser aprovats per unanimitat el passat 25 de febrer en una sessió ordinària del ple municipal. La convocatòria és oberta a micro, petites i mitjanes empreses amb qualsevol forma jurídica, i treballadors autònoms amb seu social a Súria.

La iniciativa es proposa contribuir a la millora de les empreses existents i afavorir la creació de noves empreses a través de la creació de llocs de treball i de la inversió empresarial, d’acord amb els següents conceptes subvencionables:

 • Creació de llocs de treball. Contractació de persones empadronades al municipi, mitjançant la formalització d’un contracte laboral per escrit, incloent-hi la creació del propi lloc de treball, en el cas de treballadors autònoms. La nova contractació ha d’implicar un increment net de la plantilla de l’empresa en relació amb la plantilla de l’any natural immediatament anterior al que es produeixi la sol·licitud.

 • Inversió empresarial. Inversió per a la millora, ampliació o trasllat d’una activitat econòmica existent o per la creació d’una nova activitat econòmica, localitzada al municipi. S’hi inclou l’adquisició d’actius fixos, béns d’equip, instal·lacions i edificacions necessàries per al desenvolupament de l’activitat (se n’exclou la compra de terrenys i l’adquisició de vehicles) i la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, incorporació de mesures d’eficiència energètica, arranjament d’aparadors i implantació o substitució de rètols i indicadors comercials.

En aquest exercici de 2016, l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament destina a la convocatòria una partida total de 30.000 euros, dels quals 21.000 euros seran destinats als ajuts per a la creació de llocs de treball i els altres 9.000 euros als ajuts per a les inversions empresarials.

Els beneficiaris podran presentar una única sol·licitud d’ajut per a una o ambdues línies. Els projectes subvencionables s’hauran d’haver realitzat entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2016. La quantitat màxima que podran rebre els beneficiaris dels ajuts serà de 2.500 euros.

El procediment de concessió dels ajuts és en règim de concurrència competitiva. Les bases reguladores estableixen els criteris de valoració de les sol·licituds per tipologia d’ajuts.

Per a més informació i consultes, les persones interessades es poden adreçar a l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament (telèfon 93.868.28.00) en horari d’atenció al públic. També es pot enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic promocio@suria.cat.

Aquesta convocatòria d’ajuts per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial és una de les accions incloses en el Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que defineix les principals línies d’actuació estratègiques per al període 2014-24.

……………………………………………

9/3/2016

Suriacció presenta les accions previstes i informa sobre les iniciatives realitzades o en curs d’implementació

L’Ajuntament de Súria farà propostes per fomentar la interrelació entre els municipis del Mig Cardener i impulsar el desenvolupament d’iniciatives turístiques a la vila. Aquestes són les dues principals accions previstes per a enguany del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, segons es va informar en un acte celebrat al Casal de Joves.

L’acte també va servir per informar sobre les iniciatives realitzades i en curs d’implementació de Suriacció, que aplega una vuitantena d’accions a desenvolupar entre els anys 2014-24. En el transcurs de l’acte, l’economista i geògraf Oriol Estela, cap d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, va oferir la conferència ’Crisi econòmica i món local: tenim un pla B?’.

L’elaboració del Pla de Desenvolupament Local va comptar amb el suport de tots els grups municipals i la participació de més de 150 persones de diferents àmbits de la vila. Els treballs van ser impulsats per l’Ajuntament de Súria, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

En l’inici de l’acte, el regidor de Turisme i Participació, Miquel Caelles, va explicar a les persones assistents que l’objectiu de la sessió responia a la voluntat de ’retre comptes’ sobre el grau de compliment del Pla de Desenvolupament Local, amb la idea de presentar públicament les accions realitzades ’almenys un cop l’any’.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde Josep Maria Canudas, a més de diferents membres de la corporació municipal i altres persones que van participar en els treballs d’elaboració de Suriacció.

La coordinadora de l’equip tècnic de Suriacció, Marta Planas, va enumerar les accions realitzades i en curs de desenvolupament des de la presentació del document final del Pla de Desenvolupament Local, l’octubre de 2014. També va especificar que aquestes accions han estat impulsades amb el protagonisme de l’Ajuntament, el món empresarial o el sector educatiu de la vila.

Les accions realitzades o en curs d’implementació són les següents:

 • Suport i dinamització de l’Associació Empresarial de Súria (AES). Aquesta acció va ser implementada l’any 2014. L’AES compta actualment amb una cinquantena d’empreses associades.

 • Foment de la formació professional dual. Aquesta acció va ser implementada l’any 2015 amb la posada en marxa del cicle formatiu dual de grau mitjà en excavacions i sondatges, i compta amb 25 alumnes matriculats. És l’únic cicle d’aquest tipus que s’imparteix a Catalunya.

 • Convocatòria municipal d’ajuts econòmics per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial. Aquesta acció ha estat implementada aquest any 2016, amb una reserva pressupostària de 30.000 euros. És previst que en les properes setmanes s’obri el període per a la presentació de sol·licituds.

 • Foment de l’emprenedoria entre els alumnes de 4t curs d’ESO a l’Institut Mig-Món. El desenvolupament d’aquesta acció s’ha realitzat aquest curs 2015-16 en el marc de les sessions ’Actituds pel món laboral’.

 • Campanya per a la promoció dels bons tractes envers la gent gran. Aquesta acció va ser implementada l’any 2015 i continua en l’actualitat.

 • Creació d’un servei per compartir vehicle privat a través d’una aplicació per a web i dispositius mòbils. Aquesta acció va ser implementada l’any 2014 i compta amb 58 persones usuàries, segons dades del passat gener. L’adreça de l’aplicació és la següent: http://suria.compartir.org.

 • Realització del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En curs d’implementació.

 • Anàlisi de la viabilitat d’un espai de cotreball. En curs d’implementació.

 • Realització d’una prospecció empresarial per detectar necessitats formatives i de perfils professionals. En curs d’implementació.

Conferència sobre la crisi i el món local

 En el transcurs de l’acte, l’economista i geògraf Oriol Estela va explicar que la crisi econòmica dels darrers anys ha provocat una reorientació de les estratègies de desenvolupament econòmic local.

Segons Oriol Estela, en aquest nou entorn el principal objectiu ha de consistir en promoure la interrelació entre les empreses i el capital humà, però sense deixar de banda les iniciatives per posar en valor el teixit econòmic i empresarial local, i intentar atreure inversions exteriors.

……………………………………………

29/2/2016

El ple municipal aprova per unanimitat les bases d’uns ajuts per a la creació de llocs de treball i la inversió empresarial

El ple municipal de Súria va aprovar dijous 25 de febrer per unanimitat les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per a projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin l’objectiu de crear llocs de treball, estimular la inversió empresarial, contribuir a la millora de les empreses existents i afavorir la creació de noves empreses a la vila. La sessió del ple va tenir caràcter ordinari.

Les bases contemplen dues tipologies d’ajuts adreçats a micro, petites i mitjanes empreses en qualsevol forma jurídica, i a treballadors autònoms amb seu social a Súria:

 • Creació de llocs de treball. Ajuts per a la contractació de persones empadronades al municipi, mitjançant la formalització d’un contracte laboral per escrit, o la creació del propi lloc de treball, en el cas de treballadors autònoms. Les noves contractacions han d’implicar un increment net de la plantilla. S’hi exclou la contractació del cònjuge, ascendents, descendents i altres parents propers, a excepció de les empreses amb menys de deu treballadors.

 • Inversió empresarial. Ajuts per a la millora, l’ampliació o el trasllat d’una activitat econòmica existent o per a la creació d’una nova activitat econòmica, sempre localitzades en el municipi de Súria. Entre els conceptes inclosos, hi figura l’adquisició d’actius fixos, béns d’equip, instal·lacions i edificacions necessàries per al desenvolupament de l’activitat, així com millores d’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques, mesures d’eficiència energètica, arranjament d’aparadors, i implantació o substitució de rètols i indicadors comercials. S’hi exclouen els següents conceptes: compra de terrenys, adquisició de vehicles, impostos, llicències d’obres i taxes municipals, assegurances, material fungible d’oficina, i existències i primeres matèries susceptibles de ser venudes per la naturalesa pròpia de l’activitat econòmica.

Aquesta primera convocatòria d’ajuts, corresponent a l’exercici de 2016, tindrà un pressupost disponible de 30.000 euros. La Junta de Govern Local fixarà properament el termini de presentació de les sol·licituds.

Les bases estableixen els criteris de valoració de les sol·licituds presentades i la documentació que s’hi haurà de presentar. Per acollir-s’hi caldrà estar al corrent de les obligacions tributàries i econòmiques amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

La decisió sobre l’atorgament dels ajuts correspondrà a una comissió que serà presidida per l’alcalde i estarà integrada pel regidor de Promoció Econòmica i personal tècnic d’aquesta àrea, pel secretari municipal i per l’interventor municipal, o persones delegades.

La creació d’aquests ajuts va ser una de les propostes incloses en el Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que va ser presentat oficialment l’octubre de 2014. Suriacció aplega prop d’una vuitantena d’accions que van ser definides amb les aportacions de més de 150 persones de diferents àmbits de la vila per al període 2014-24.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

 • Aprovar per 9 vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 abstencions (GIIS) un dictamen sobre la modificació de l’ordenança general de subvencions.

 • Aprovar per 7 a favor (CiU, ERC i aiS), 3 vots en contra (GIIS) i 2 abstencions (PSC) vots dos dictàmens d’adhesió a la pròrroga de l’acord marc sobre subministrament d’energia elèctrica i gas natural per als ens locals.

 • Aprovar per 9 vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 abstencions (GIIS) un dictamen sobre l’establiment i fixació d’un preu públic per a la venda d’un llibre editat per l’Ajuntament.

 • Donar compte dels informes d’Intervenció corresponents al quart trimestre de 2015 sobre morositat, període mitjà de pagament als proveïdors, compliment del Pla d’Ajust i estat d’execució del pressupost municipal.

La sessió es va celebrar amb l’absència d’una representant del grup municipal de CiU.

……………………………………………

25/2/2016

2016 03 03 Cartell acte informatiu Pla de Desenvolupament Local Suriacció

L’Ajuntament convoca un acte públic per explicar les accions realitzades i en curs del Pla de Desenvolupament Local Suriacció

L’Ajuntament de Súria presentarà les accions realitzades i en curs del Pla de Desenvolupament Local Suriacció en un acte públic que tindrà lloc dijous 3 de març al Casal de Joves a les 20.15 h. La convocatòria és oberta a tothom i inclourà la conferència ’Crisi econòmica i món local: tenim un pla B?’, a càrrec de l’economista i geògraf Oriol Estela, cap d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona.

Aquest serà el primer acte públic de seguiment de Suriacció, després de la presentació pública del pla estratègic, l’octubre de 2014. El document, que aplega prop d’una vuitantena d’accions, va ser definit amb les aportacions de més de 150 persones de diferents àmbits de la vila.

Des de la presentació pública del pla, un equip format per representants de tots els grups polítics municipals i personal tècnic de l’Ajuntament ha seguit treballant per tal d’impulsar les accions prioritàries que s’hi inclouen.

Les primeres propostes implementades han estat la creació de l’Associació Empresarial de Súria, el cicle formatiu d’excavacions i sondatges de l’Institut Mig-Món i el servei ’Compartir cotxe’. Altres actuacions es troben a hores d’ara en fase de desenvolupament.

Arran de la posada en marxa de Suriacció, també s’han portat a terme sessions i activitats formatives per reforçar la coordinació entre les diferents àrees municipals.

L’elaboració del Pla de Desenvolupament Local Suriacció va ser una iniciativa impulsada per l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

……………………………………………

 

29/5/2015

2015 05 29 Jornada sobre Suriacció

La plantilla de l’Ajuntament participa en una jornada sobre el Pla de Desenvolupament Local Suriacció

La plantilla de l’Ajuntament de Súria ha participat aquest mes de maig en una jornada sobre el Pla de Desenvolupament Local Suriacció, amb l’objectiu d’afavorir la interacció entre les diferents àrees municipals per a la posada en marxa de les accions previstes en aquest document. La sessió va comptar amb la participació del ’coach’ i exentrenador d’handbol del Barça Xesco Espar, que l’any passat ja havia pres part en les activitats prèvies a la presentació del document final de Suriacció.

La jornada va tenir lloc al Casal de Joves amb la presència de funcionaris, personal laboral i tècnics de l’Ajuntament. En la seva intervenció, Xesco Espar va remarcar la importància del treball en equip per assolir objectius ambiciosos. Durant la jornada, una de les coordinadores tècniques de Suriacció, Marta Planas, també en va resumir els objectius generals i algunes de les accions previstes.El Pla de Desenvolupament Local inclou una vuitantena d’accions a impulsar a Súria en els propers deu anys en diferents àmbits (activitat econòmica, territori, patrimoni i cultura, entre d’altres) per tal d’afavorir el creixement i el benestar de la vila. Moltes d’aquestes accions impliquen la participació transversal de diferents àrees municipals, a més de la implicació d’agents privats.

Suriacció recull les aportacions de més de 150 persones del teixit econòmic, polític i social de la vila, en una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Súria amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. El desenvolupament de Suriacció compta amb el suport de tots els grups municipals presents al ple de l’Ajuntament.

El document final de Suriacció va ser presentat públicament el passat 30 d’octubre i es pot consultar i descarregar al web de Suriacció (www.suriacció.cat).

……………………………………………

4/11/2014

El document final de Suriacció es presenta amb la voluntat de mantenir l’esperit participatiu per desenvolupar-lo

El document final del Pla de Desenvolupament Local Suriacció va ser presentat públicament en un acte celebrat dijous 30 d’octubre al Casal de Joves, culminant un treball que s’ha desenvolupat durant prop d’un any amb la participació de més de 150 persones del teixit econòmic, polític i social de la vila, i que s’ha concretat en una vuitantena d’accions que s’haurien de portar a terme en els propers deu anys. El document es pot consultar i descarregar al web de Suriacció.

L’elaboració del Pla de Desenvolupament Local ha estat una iniciativa impulsada per l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el treball tècnic de la fundació Cedricat (Solsona), amb l’objectiu d’elaborar un full de ruta participatiu per afavorir el desenvolupament econòmic local, crear nova ocupació i millorar el benestar del conjunt de la població en el període 2014-24.El pla d’acció de Suriacció és un document de 136 pàgines que ofereix una síntesi de les esmentades accions, agrupades en cinc línies estratègiques:

 • Territori, patrimoni i cultura. Divuit accions de prioritat alta, mitjana i baixa.
 • Capital humà. Onze accions de prioritat alta, mitjana i baixa.
 • Activitat econòmica. Trenta-dues accions de prioritat alta, mitjana i baixa.
 • Persones i espais de relació. Dotze accions de prioritat alta, mitjana i baixa.
 • Ajuntament. Set accions de prioritat alta, mitjana i baixa.

En l’acte de presentació es va remarcar que el pla d’acció és un document viu i obert, que haurà de ser actualitzat per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats que es vagin plantejant a la vila en els propers anys. Suriacció compta amb el compromís de l’Ajuntament i de tots els grups municipals per impulsar les línies estratègiques i les accions proposades amb la implicació d’agents privats i de la societat civil de la vila.

La presentació del pla d’acció va reunir persones del món econòmic, polític i social de la vila. L’acte va acabar amb unes paraules de l’alcalde Josep Maria Canudas, que va agrair el treball de totes les persones que han participat en l’elaboració del Pla. Segons l’alcalde de Súria, el treball ’es traslladarà a les taules de l’Ajuntament i del govern municipal, tant de l’actual com dels que vindran’ per tal de desenvolupar-lo ’amb la implicació de veïns, empreses i teixit associatiu’.

Per la seva banda, el regidor de Desenvolupament Local, Miquel Caelles, va remarcar al començament de l’acte de presentació que un dels principals objectius de Suriacció ha estat ’la voluntat de sumar’, i va demanar que aquesta participació de la societat civil continuï a partir d’ara per tal de portar a terme les estratègies i accions proposades.

L’acte de presentació va incloure la taula rodona ’Fem Vila!’, en la qual van participar Valentí Reguant (conseller delegat de l’empresa Remosa i president de l’Associació Empresarial de Súria), Cati Tripiana (responsable de l’allotjament rural Torre Blanca Ca l’Ermitanyo i membre de la junta directiva de l’Associació Empresarial de Súria), Josep Serrat (president de la Societat Atlètica de Súria) i Marta Viladés (llicenciada en Ciències Ambientals). La taula rodona va ser moderada pel periodista Roger Hernández.

Els participants en la taula rodona van coincidir en la importància del pla d’acció i del treball participatiu realitzat al llarg d’aquest any, però remarcant que la fase fonamental comença a partir d’ara per tal de passar de la fase de les idees a la fase de les realitats. També es va destacar el compromís dels grups polítics municipals com un dels punts forts de Suriacció.

En el transcurs de l’acte, les coordinadores tècniques de Suriacció, Marta Planas i Marta Rancaño, van explicar que l’àmplia participació aconseguida dóna ’molta força’ al Pla de Desenvolupament Local, remarcant la importància de mantenir la ’implicació’ de les persones i agents vinculats en la nova etapa que s’obre a partir d’ara.

La recent creació de l’Associació Empresarial de Súria ha estat la primera de les propostes de Suriacció que s’han portat a terme. La idea va sorgir durant la primera fase d’elaboració del Pla de Desenvolupament Local i es va decidir tirar-la endavant abans de completar el pla d’acció a causa del gran consens assolit sobre la necessitat d’articular l’empresariat surienc.

– Enllaç al pla d’acció de Suriacció: http://www.suria.cat/fitxers/ajuntament/plans_campanyes/2014%2010%2030%20Suriacció%20Pla%20acció.pdf
– Enllaç al llistat complet d’accions del pla d’acció de Suriacció: Enllaç al pla d’acció de Suriacció: http://www.suria.cat/fitxers/ajuntament/plans_campanyes/2014%2010%2030%20Suriacció%20Pla%20acció.pdf
– Enllaç al llistat d’accions amb prioritat alta del pla d’acció de Suriacció: http://www.suria.cat/fitxers/noticies/2014%2010%2030%20Suriacció%20Llistat%20accions%20del%20document%20final%20amb%20prioritat%20alta.jpg
……………………………………………

29/10/2014

El ’coach’ i exentrenador d’handbol del Barça, Xesco Espar, destaca la importància del lideratge i el treball en equip en la segona xerrada dels actes finals de Suriacció

El ’coach’ i exentrenador d’handbol del FC Barcelona Xesco Espar va protagonitzar la segona xerrada dels actes previs a la presentació del document final del Pla de Desenvolupament Local Suriacció amb una defensa del treball en equip, el lideratge i la recerca d’objectius ambiciosos per superar-se i avançar cap a l’excel·lència personal i col·lectiva. El document final de Suriacció serà presentat públicament aquest dijous 30 d’octubre al Casal de Joves (parc municipal Macary i Viader), en un acte que començarà a les 20.00 h i que inclourà la taula rodona ’Fem Vila!’.

Més d’una cinquantena de persones va assistir a la xerrada de Xesco Espar, que va tenir lloc al Casal de Joves el passat 24 d’octubre. L’acte va començar amb unes paraules de benvinguda del regidor de Desenvolupament Local, Miquel Caelles. Entre les persones assistents es trobava l’alcalde Josep Maria Canudas i diferents membres de la corporació municipal.En la seva xerrada, Xesco Espar va parlar de la generositat, la humilitat, la confiança, l’entusiasme i el compromís com alguns dels valors fonamentals del treball en equip. Segons l’exentrenador d’handbol del Barça, cal arriscar constantment i situar-se ’fora de la zona de confort’ per créixer a nivell individual i col·lectiu, posant-se ’objectius atrevits’ i utilitzant els obstacles com ’una oportunitat per créixer, i no per queixar-se’.Xesco Espar va recordar la seva reeixida trajectòria esportiva com a entrenador d’handbol per il·lustrar els punts principals de la xerrada. Va advertir que per sortir de la crisi cal adoptar actituds personals proactives perquè ’l’important no és el que ens passa, sinó el que fem nosaltres amb el que ens passa’. En aquest sentit, Espar va elogiar Suriacció pel que suposa de planificació d’uns objectius d’interès comú a partir del consens i el treball en equip.La xerrada del ’coach’ i exentrenador del FC Barcelona va ser introduïda pel professor universitari surienc Víctor López, director del Centre d’Estudis Olímpics i de la càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona. Víctor López, col·laborador en els treballs d’elaboració de Suriacció, va destacar que Xesco Espar és ’una persona que sempre ha anat un pas endavant’ en el món de l’esport per les seves idees sobre lideratge, motivació i treball de grup.

La primera xerrada del programa d’actes previs a la presentació del document final de Suriacció va anar a càrrec del conegut periodista Jaume Barberà, que va fer una crida a la implicació personal i col·lectiva per tal de millorar la societat i lluitar contra els abusos. La xerrada de Jaume Barberà també es va celebrar al Casal de Joves i va tenir lloc el passat 21 d’octubre.

Una altra de les activitats prèvies a la presentació del document final de Suriacció va ser una visita realitzada a l’empresa Iberpotash, que es va fer el passat 18 d’octubre.

Presentació del document final de Suriacció i taula rodona ’Fem Vila!’

El document final de Suriacció ha estat elaborat a partir de les aportacions recollides durant prop d’un any per definir les principals línies estratègiques i accions que s’haurien de portar a terme a la vila en el període 2014-24 per afavorir-ne el desenvolupament econòmic i social. Més de 150 persones han participat en els diferents espais de diagnosi, entrevistes i altres accions participatives que s’han portat a terme al llarg d’aquest temps amb aquest objectiu.

En l’acte d’aquest dijous 30 d’octubre serà presentada una síntesi d’unes vuitanta accions que han estat elaborades a partir de les idees i opinions recollides. El document també podrà ser consultat en el web de Suriacció (www.suriaccio.cat). La taula rodona ’Fem Vila!’, que formarà part de l’acte de presentació del document final, reunirà persones representatives del teixit econòmic i social de la vila.

El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Súria, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la coordinació tècnica de la fundació Cedricat (Solsona). Suriacció compta amb el compromís de l’Ajuntament i de tots els grups municipals per impulsar aquestes línies estratègiques amb la implicació d’agents privats i de la societat civil de la vila.

 

……………………………………………

23/10/2014

El periodista Jaume Barberà inicia els actes de presentació final de Suriacció amb una crida a la implicació personal i col·lectiva

El conegut periodista Jaume Barberà va fer una crida a la implicació personal i col·lectiva com a mitjà per lluitar contra els abusos i les injustícies que s’han posat de manifest en l’actual crisi, en la xerrada que va oferir dimarts 21 d’octubre a Súria com a inici dels actes de presentació del document final del Pla de Desenvolupament Local Suriacció. El ’coach’ Xesco Espar, exentrenador d’handbol del FC Barcelona, oferirà aquest divendres 24 d’octubre la segona xerrada, titulada ’Somiar, créixer i treballar en equip. Tres estratègies imprescindibles per enfocar amb optimisme el dia a dia’, en un acte obert a tothom i que començarà a les 20.00 h al Casal del Joves.Més d’una setantena de persones van escoltar la xerrada de Jaume Barberà al Casal de Joves, que va començar amb unes paraules de benvinguda del regidor de Desenvolupament Local, Miquel Caelles. Entre les persones assistents es trobava l’alcalde Josep Maria Canudas i diferents membres de la corporació municipal.Jaume Barberà va exhibir la seva capacitat de comunicació en una xerrada que va ser molt aplaudida. Segons el conegut periodista, ’el poder el tenim nosaltres, i moltes vegades ens n’oblidem i no ens concentrem en allò que és important’. En un altre moment de l’acte, va criticar els ’despropòsits’ comesos en els darrers anys a Espanya i a Catalunya, posant com a exemples l’extensió de les línies d’AVE o la línia 9 del metro de Barcelona, entre d’altres.Per a Jaume Barberà, ’Espanya és víctima d’una oligarquia que només vetlla pels seus interessos, amb les seves franquícies territorials’. També va es va mostrar a favor de la participació en el procés participatiu del 9 de novembre sobre el futur de Catalunya ’per dignitat’ i per fer ’una societat diferent’, bo i remarcant que ’a les democràcies avançades, les urnes no provoquen urticària’.Jaume Barberà es va referir al Pla de Desenvolupament Local Suriacció com una bona experiència de participació per planificar el futur del municipi i adaptar-se als canvis. Segons el conferenciant, ’Súria ha fet el que li correspon’, i va criticar la falta de previsió que es detecta en altres àmbits. ’Algú sap de veritat quin és el pla estratègic d’Espanya en els propers deu anys?’, va demanar. Per aquest motiu, ’a Catalunya hem de fer un pla de país perquè Espanya no ho fa’.La xerrada va ser presentada pel periodista surienc Santi Sanz, director d’El Setmanari de Súria i participant en alguns dels espais de diagnosi de Suriacció. El periodista surienc va parlar de Jaume Barberà com ’un referent mediàtic’ i un exemple de la cultura de l’esforç que ell mateix defensa en els seus llibres i els seus programes televisius.

Les xerrades de Jaume Barberà i de Xesco Espar són el pròleg de la presentació del document final del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que tindrà lloc dijous 30 d’octubre al Casal de Joves, en un acte que començarà a les 20.00 h i que inclourà la taula rodona ’Fem Vila!’ amb persones representatives del teixit econòmic i social de la vila

Visita a les instal·lacions de l’empresa Iberpotash

Altra de les activitats prèvies a la presentació del document final de Suriacció ha estat una visita a Iberpotash, en la qual van participar una dotzena de persones. La visita va ser dirigida per responsables de l’empresa minera, i va permetre veure de prop les instal·lacions que Iberpotash està construint a les seves instal·lacions centrals, dins del pla Phoenix. La visita va tenir lloc el passat dissabte 18 d’octubre.

……………………………………………

10/10/2014

Dues xerrades i una visita a empreses posaran el pròleg a la presentació del document final de Suriacció, que tindrà lloc dijous 30 d’octubre

El document final del Pla de Desenvolupament Local Suriacció serà presentat en un acte que tindrà lloc dijous 30 d’octubre al Casal de Joves i que inclourà la taula rodona ’Fem Vila!’ amb persones representatives del teixit econòmic i social de la vila. Com a pròleg d’aquesta presentació es faran dues xerrades amb el periodista Jaume Barberà (dimarts 21 d’octubre) i el ’coach’ i exentrenador d’handbol del FC Barcelona Xesco Espar (divendres 24 d’octubre), a més d’una jornada de visites a empreses i iniciatives de desenvolupament de Súria i del Bages (dissabte 18 d’octubre).

La presentació del document final de Suriacció culmina els treballs realitzats durant prop d’un any per definir les principals línies estratègiques que s’haurien de desenvolupar a la vila en el període 2014-24. En aquests treballs hi ha participat més de 150 persones de diferents àmbits econòmics, culturals i socials, incloent-hi residents a Súria i suriencs fora vila.

El document final de Suriacció oferirà gairebé un centenar de propostes per afavorir el desenvolupament de la vila en els propers deu anys. L’acte de presentació no suposa el final d’aquesta important iniciativa de participació local, que compta amb el compromís de l’Ajuntament i de tots els grups municipals per impulsar aquestes línies estratègiques amb la implicació d’agents privats i de la societat civil de la vila.

El periodista Jaume Barberà (Mollet de Vallès, 1955), primer conferenciant, és especialment conegut com a presentador de programes televisius i autor de llibres en els quals apel·la al paper de la gent com a motor de dinamització i regeneració de la vida política, econòmica i social. La seva xerrada a Súria portarà com a títol ’Impliquem-nos’ i es farà al Casal de Joves a les 20.00 h.

Per la seva banda, Xesco Espar (Barcelona, 1963) oferirà la xerrada ’Somiar, créixer i treballar en equip. Tres estratègies imprescindibles per enfocar amb optimisme el dia a dia’. Des de l’any 2007, Xesco Espar ha col·laborat amb nombroses empreses sobre temes relacionats amb la motivació, el control emocional o el rendiment individual i col·lectiu, qüestions que també ha desenvolupat en conferències, publicacions o entrevistes. La seva xerrada també tindrà lloc al Casal de Joves a les 20.00 h.

La jornada de visites a empreses i iniciatives de desenvolupament de Súria i del Bages s’adreça inicialment a les persones que hagin participat directament en les diferents activitats d’elaboració de Suriacció, atesa la necessitat de formar grups reduïts amb places limitades. Les persones interessades podran apuntar-se en un d’aquests tres grups:

 • Grup 1. Visita a l’empresa Remosa i al projecte d’Horts Socials i Solidaris de Súria.
 • Grup 2. Visita a l’empresa Iberpotash.
 • Grup 3. Visita al Parc Ambiental Bufalvent (Manresa).

Les tres visites es faran de manera simultània al llarg del matí, en horari que serà comunicat directament a les persones inscrites. Aquesta jornada de visites es clourà amb un dinar obert a tothom, que tindrà lloc el mateix dissabte 18 d’octubre al parc municipal Macary i Viader.

Les persones interessades en participar en les visites poden comunicar-ho enviant un missatge a l’adreça participacio@suriaccio.cat o trucant a la fundació Cedricat (telèfon 973.48.43.20). Pel que fa a la compra de tiquets per al dinar, es podrà fer fins al dimecres 15 d’octubre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic. El preu dels tiquets del dinar és de 5 euros.

El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Súria, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la coordinació tècnica de la fundació Cedricat (Solsona). La recent creació de l’Associació Empresarial de Súria ha estat el primer resultat pràctic de Suriacció, avançant-se a la presentació del document final per l’ampli suport que va obtenir aquesta proposta entre les persones participants en els espais de participació de la primera fase.

……………………………………………

26/6/2014

2014 06 11 Xerrada Dona i mercat de treballUna xerrada analitza a Súria les dificultats de l’actual mercat de treball per a les dones

L’actual problemàtica del mercat de treball va centrar la primera de les accions formatives que l’Ajuntament de Súria preveu portar a terme enguany per al col·lectiu de dones de la vila. Les properes accions tindran lloc entre els mesos de setembre i novembre, i estaran dedicades a l’ús de les tecnologies de la informació i la intel·ligència emocional.
Les conseqüències de la darrera reforma laboral, les dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar, i la complexitat dels tràmits administratius van ser alguns dels temes analitzats en la xerrada, que va tenir lloc al Casal de Joves amb la presència de la regidora de Benestar Social, Carme Besa.Aquestes accions formatives són organitzades per l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, sota la coordinació de l’àrea de Desenvolupament Local i la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones.La iniciativa s’emmarca dins del Pla de Desenvolupament Local Suriacció i les activitats que l’Ajuntament porta a terme habitualment des de l’àrea d’Igualtat per al col·lectiu de dones, amb l’objectiu d’oferir eines per al creixement personal i la igualtat d’oportunitats en els àmbits social i laboral.
……………………………………………

9/6/2014

El projecte de crear una associació empresarial a Súria es presenta davant de més d’una cinquantena d’empresaris

El projecte de crear una associació empresarial a Súria va ser presentat divendres 6 de juny en un acte que va reunir més d’una cinquantena d’empresaris al Casal de Joves. Els principals objectius de la nova entitat consistiran en articular el teixit empresarial de la vila, promoure iniciatives i projectes d’interès comú i assumir un paper d’interlocució davant de l’administració i altres institucions.

La creació de l’associació empresarial seria la primera proposta que es portaria a terme del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, actualment en procés d’elaboració. La necessitat d’impulsar l’associacionisme del món empresarial surienc va ser un dels punts que va generar un acord més ampli en els espais de participació que Suriacció ha celebrat fins ara.L’acte de presentació del projecte va començar amb unes paraules de l’alcalde Josep Maria Canudas, que va expressar el suport de l’Ajuntament a la creació de l’associació com a ’punt de trobada’ de l’empresariat de la vila. El batlle surienc també va agrair la presència en l’acte dels presidents de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, i de l’Associació d’Empresaris de Cardona, Ramon Vilajosana, que van manifestar el suport d’aquestes dues entitats empresarials al naixement i consolidació de la nova associació surienca.El regidor de Desenvolupament Local, Miquel Caelles, va afirmar que la creació d’una associació empresarial és ’necessària’ per a la vila, com demostra el consens assolit en les anteriors fases de Suriacció. Miquel Caelles va convidar els empresaris a participar en els tallers d’accions que es faran en els propers dies per tal d’aprofundir en les línies estratègiques del Pla de Desenvolupament Local.
En representació del grup impulsor de la nova associació, l’empresari surienc Valentí Reguant va explicar que aquesta entitat pot donar més visibilitat social al teixit productiu de la vila, a més de promoure serveis comuns que puguin afavorir reduccions de costos, i de fer gestions davant de les administracions per la millora d’accessos, senyalització, infraestructures i altres temes d’interès.
Valentí Reguant es va congratular per l’alta assistència a l’acte de presentació del projecte i va convidar l’empresariat surienc a participar en una reunió que es farà aquest dijous 12 de juny a les 19.00 h a la Casa de la Vila per tal d’avançar en el procés de constitució de la nova associació.
Segons Valentí Reguant, ’ens agradaria ser, quants més, millor’.El president de Pimec Catalunya Central va remarcar que l’associacionisme ofereix als empresaris un mitjà per fer sentir la seva veu i ’compartir, col·laborar i desenvolupar idees pensant en el bé comú’. Esteve Pintó també va referir-se a Súria com a ’poble model d’associacionisme’ en molts àmbits, destacant l’interès que pot tenir per a la vila l’oportunitat de comptar amb una entitat empresarial davant de la perspectiva de les inversions previstes per l’empresa Iberpotash, que a hores d’ara són ’el projecte industrial més gran de Catalunya’.

Per la seva banda, Ramon Vilajosana va explicar que l’associacionisme fa possible que les opinions dels empresaris es tinguin més en compte i puguin participar en el desenvolupament de projectes que els afecten. El president de l’Associació d’Empresaris de Cardona va explicar l’experiència d’aquesta entitat, que va néixer a mitjans dels anys noranta en un context econòmic i social difícil per a la població després del tancament de la seva mina de potassa.La presentació del projecte d’associació empresarial també va comptar amb la presència de representants de diferents grups polítics municipals i membres del comitè executiu de Suriacció.

Al començament de l’acte, la tècnica municipal de Desenvolupament Local, Alícia Casas, va exposar les principals característiques del teixit empresarial de Súria, destacant el predomini de la microempresa al municipi, la manca de sòl industrial i la concentració majoritària d’empreses al nucli urbà de Súria.

……………………………………………

5/6/2014

L’Ajuntament organitza tres accions formatives adreçades a les dones de la vila

L’Ajuntament de Súria portarà a terme enguany tres activitats formatives adreçades al col·lectiu de dones de la vila sobre el mercat laboral, l’ús de les tecnologies de la informació i la intel·ligència emocional. La primera d’aquestes activitats serà una sessió gratuïta sobre el mercat de treball, que tindrà lloc dimecres 11 de juny. La xerrada s’adreça a dones de 16 a 65 anys, independentment de la seva situació laboral. L’acte tindrà lloc al Casal de Joves entre les 18.00 i les 21.00 h.

Aquestes accions de formació són organitzades per l’àrea de Benestar Social i coordinades per l’àrea de Desenvolupament Local, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i de l’Institut Català de les Dones.Les altres dues activitats previstes són les següents:

 • Taller sobre edició de vídeo. Composició i edició de vídeos personals i professionals. Es faria cap al mes de setembre, amb una durada de sis hores.
 • Xerrada d’introducció a la intelligència emocional. Eines de creixement personal, professional i coaching. Es faria cap al mes de novembre, amb una durada de tres hores.

Aquestes accions s’emmarquen dins del Pla de Desenvolupament Local Suriacció i de les activitats que l’Ajuntament porta a terme habitualment per al col·lectiu de dones des de l’àrea d’Igualtat i amb el suport de diferents regidories, amb l’objectiu d’oferir eines per al creixement personal i la igualtat d’oportunitats en els àmbits social i laboral.

Per a més informació i inscripcions, les persones interessades es poden adreçar a l’àrea de Desenvolupament Local, de dilluns a divendres entre les 9.00 i les 13.00 h., o trucar al telèfon 93.868.28.00.

……………………………………………

3/6/2014

L’Ajuntament convoca el sector empresarial a una trobada per identificar interessos comuns i propostes de millora

L’Ajuntament de Súria ha convocat l’empresariat de la vila a una trobada que servirà per identificar interessos comuns, proposar iniciatives de millora, intercanviar opinions i plantejar propostes que afavoreixin la col·laboració entre el consistori i el teixit empresarial. La trobada tindrà el format d’un esmorzar que es farà el proper divendres 6 de juny, de 9.00 a 11.00 h, al Casal de Joves (parc municipal Macary i Viader).

L’acte comptarà amb la presència del president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, i del president de l’Associació d’Empresaris de Cardona, Ramon Vilajosana.La trobada s’emmarca dins de les activitats del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que en els tallers participatius celebrats fins ara ha posat de manifest la importància del paper de l’empresariat per al desenvolupament econòmic i social de la vila.Les persones interessades en participar a l’esmorzar empresarial poden confirmar la seva assistència trucant al telèfon 93.868.29.33 (àrea de Desenvolupament Local) o enviat un missatge a la següent adreça de correu electrònic: promocio@suria.cat.
……………………………………………

29/5/2014

Suriacció convoca els darrers tallers participatius per aprofundir en unes quaranta accions de línies estratègiques

29 de Maig de 2014L’elaboració del Pla de Desenvolupament Local Suriacció farà un nou pas endavant en aquesta primera quinzena de juny amb la celebració de quatre tallers participatius que serviran per aprofundir en diferents línies estratègiques sorgides de les anteriors fases del projecte. En cada taller es treballaran deu accions a desenvolupar, valorant-ne les oportunitats, els possibles obstacles, els agents impulsors i el compromisos per portar-les a terme. La participació és oberta a totes les persones interessades.Els quatre tallers tindran lloc a l’escola Mare de Déu de Montserrat, de 20.30 a 22.00 h, d’acord amb el següent calendari:

 • Dimecres, 4 de juny. Taller d’accions sobre territori, patrimoni i cultura.
 • Divendres, 6 de juny. Taller d’accions sobre capital humà.
 • Dimarts, 10 de juny. Taller d’accions sobre activitat econòmica.
 • Dimecres, 11 de juny. Taller d’accions sobre benestar social.

Amb la celebració d’aquests tallers es completaran les accions de participació ciutadana desenvolupades en els darrers mesos per a l’elaboració del Pla de Desenvolupament Local. Les aportacions recollides serviran per elaborar un pla d’acció amb les actuacions que es considerin prioritàries per al progrés econòmic i social de la vila en els propers deu anys.

Les persones interessades en participar en aquests quatre tallers s’hauran d’inscriure prèviament enviant un correu electrònic a l’adreça participacio@suriaccio.cat o trucant a la fundació Cedricat (telèfon 973.48.43.20).

Publicació de l’informe del taller sobre escenaris de futur

L’anterior activitat participativa de Suriacció va ser un taller sobre escenaris de futur, celebrat a finals d’abril amb prop d’una quarantena de persones de diferents àmbits polítics, econòmics i socials de la vila. Les persones participants van aportar les seves opinions sobre els escenaris de futur més favorables per a Súria, les accions per avançar-hi i els seus agents impulsors.

El document es pot consultar i descarregar des de la pàgina d’inici del web de Suriacció (www.suriaccio.cat).

……………………………………………

16/5/2014

Súria tindrà una associació empresarial impulsada en el marc del Pla de Desenvolupament Local Suriacció

L’associació empresarial de Súria serà properament una realitat arran de les gestions realitzades en el marc del Pla de Desenvolupament Local Suriacció. La futura entitat ja compta amb una junta constituent formada per empresaris i empresàries de diferents sectors productius de la vila.

La presentació pública d’aquesta junta tindrà lloc en les properes setmanes, en un acte adreçat al sector empresarial i que se celebrarà en dia i lloc que s’anunciaran oportunament. L’associació serà oberta a tots els empresaris i empresàries interessats en participar-hi.La creació d’una associació empresarial va ser una de les propostes que va aconseguir més consens en els espais de diàleg de la primera fase de Suriacció. Per aquest motiu, es va considerar necessari promoure’n la constitució abans de completar l’elaboració del Pla de Desenvolupament Local.En les gestions per a la creació de l’associació empresarial hi ha participat el comitè executiu de Suriacció i l’àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament, amb l’assessorament de Pimec Catalunya Central.La constitució de la futura associació permetrà articular el teixit empresarial i actuar com a entitat interlocutora amb les institucions per portar a terme iniciatives de desenvolupament i millora per al teixit productiu surienc.Suriacció és un projecte participatiu i obert que té el suport i el compromís actiu de totes els grups de la corporació municipal. Recentment s’ha iniciat la seva segona fase amb l’objectiu d’elaborar un pla d’acció amb línies estratègiques de millora econòmica i social per al període 2014-24.
……………………………………………

14/5/2014

La Torre dedica el tema principal del seu nou número a l’inici de la segona fase de Suriacció

L’inici de la segona fase del Pla de Desenvolupament Local Suriacció és el tema destacat del número 62 del butlletí municipal La Torre, que en els darrers dies ha estat distribuït a les llars de la vila. En aquest exemplar també s’ofereix un resum del document de diagnosi de Suriacció, que servirà de base per definir un pla d’acció amb estratègies de millora econòmica i social per al període 2014-24.

L’elaboració del document de diagnosi va centrar la primera fase de Suriacció, recollint les opinions d’unes 150 persones que van participar en els espais de diàleg, entrevistes i tallers celebrats. La Torre també es refereix al consens aconseguit en la primera fase de Suriacció sobre la necessitat de crear una associació empresarial que podria ser realitat en els propers mesos.El butlletí municipal publica una taula que recull prop d’una setantena de punts forts i febles de la vila en diferents àmbits relacionats amb l’economia, el treball, els serveis, la formació, la cultura i el benestar social, entre d’altres. Aquesta taula ha estat elaborada a partir del document de diagnosi de Suriacció.En l’editorial de La Torre, l’alcalde Josep Maria Canudas afirma que l’àmplia participació registrada fins ara en l’elaboració de Suriacció ’ens està donant un nota exemple d’aquest tarannà compromès que ens ha d’enorgullir com a col·lectivitat i ens fa ser optimistes de cara al futur’.El batlle surienc també es refereix a la celebració de les Caramelles com a ’mostra del treball col·lectiu per mantenir i renovar una tradició que ens identifica com a comunitat oberta, arrelada i participativa’. Josep Maria Canudas agraeix el treball de ’totes les persones que des del voluntariat estan contribuint a enfortir la cohesió social, a projectar la nostra identitat cultural i a construir la Súria del futur’.La Torre dedica altres pàgines a parlar dels aspectes més destacats de l’activitat municipal, cultural i festiva dels darrers mesos, amb referències destacades a les Caramelles, la celebració de la diada de Sant Jordi i les recents obres de repavimentació al centre urbà, entre d’altres temes. El butlletí surienc també publica articles d’opinió dels grups polítics municipals.En cas que aquest darrer número de La Torre no hagi arribat a alguna llar de la vila, es pot comunicar personalment la incidència a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (planta baixa de la Casa de la Vila), on també se’n facilitaran exemplars, o es pot trucar al telèfon 93.868.28.00 en horari d’atenció al públic. També és pot descarregar des del web municipal, seguint el següent enllaç: www.suria.cat/default.php?idcanal=7&idcategory=37
……………………………………………

12/5/2014

2014 04 30 Seminari de cultura emprenedora

Prop d’una vintena de persones participen en dos seminaris per fomentar la cultura emprenedora

Prop d’una vintena de persones va participar en dos seminaris que van tenir lloc els dies 24 i 30 d’abril al saló de sessions de la Casa de la Vila, amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora i donar eines per al desenvolupament dels propis projectes empresarials.

Les dues sessions formaven part de les iniciatives que l’àrea de Desenvolupament Local organitza per donar suport a persones emprenedores, i s’emmarcaven dins de les activitats del Pla de Desenvolupament Local Suriacció.

Aquests dos seminaris van estar dedicats, respectivament, a l’elaboració d’un pla d’empresa i a la regulació del treball autònom. El seu contingut va estar centrat, entre d’altres temes, en les formes jurídiques més habituals de les empreses, els tràmits d’alta per treballar com a autònom i les responsabilitats, les obligacions fiscals i els ajuts previstos per a les persones que treballen per compte propi.

Les persones participants en els seminaris van valorar satisfactòriament el contingut de les dues sessions, que han tingut el suport de la Diputació de Barcelona.

……………………………………………

8/5/2014

La segona fase de Suriacció va començar amb un participat taller que va reunir prop d’una quarantena de persones

La segona fase del Pla de Desenvolupament Local Suriacció va començar amb un participat taller que servirà de base per elaborar un pla d’acció amb les principals línies estratègiques de la vila per al període 2014-24. El taller va reunir prop d’una quarantena de persones de diferents àmbits i edats a l’escola Francesc Macià.

Les persones participants en el taller van definir diferents escenaris de futur per a Súria i les accions que caldria fer per assolir-los, treballant en grups reduïts que després van posar en comú les seves conclusions. L’objectiu de la sessió era identificar els punts que aglutinen un consens més ampli per tal de desenvolupar posteriorment les propostes del pla d’acció.

Per primera vegada des de l’inici de Suriacció, el taller va reunir representants dels grups polítics municipals, responsables d’entitats i altres persones vinculades al món associatiu, veïnal, educatiu, econòmic i cultural de la vila per parlar sobre el futur de Súria i consensuar els esmentats escenaris de futur.

El taller va començar amb una salutació del regidor de Desenvolupament Local, Medi Ambient i Participació, Miquel Caelles, qui també va agrair la presència de les persones assistents i les aportacions realitzades en la primera fase de Suriacció.

La primera fase del Pla de Desenvolupament Local va acabar el passat mes de març amb la presentació pública d’un document de diagnosi que analitza la situació actual de la vila a partir de les opinions d’unes 150 persones i nombroses dades estadístiques.

El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és una iniciativa de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació i l’assessorament tècnic de la fundació Cedricat (Solsona). La iniciativa compta amb el suport i el compromís actiu de tots els grups municipals de l’Ajuntament.

……………………………………………

17/4/2014

Suriacció convoca un taller d’escenaris de futur per al dissabte 26 d’abril

Les activitats de participació de la segona fase del Pla de Desenvolupament Local Suriacció començaran el dissabte 26 d’abril amb un taller d’escenaris de futur que servirà per consensuar accions que caldria desenvolupar per afavorir el desenvolupament econòmic i social de la vila. La sessió tindrà lloc a l’escola Francesc Macià entre les 16.00 i les 20.30 h.Aquest taller és una ocasió única perquè totes les persones  interessades coincideixin en un mateix espai de participació per  construir plegades l’escenari de futur que guiarà el Pla. Les persones  interessades en participar-hi hauran d’inscriure-s’hi prèviament fins el  dia 24 d’abril, enviant un missatge a l’adreça participacio@suria.cat o trucant a la fundació Cedricat (telèfon 973.48.43.20).

Aquest taller d’escenari de futur és una de les activitats  participatives que Suriacció portarà a terme per elaborar un pla d’acció   amb les principals estratègies de desenvolupament econòmic i social a Súria entre els anys 2014-24.

La primera fase de Suriacció es va tancar el mes de març amb la  presentació d’un document de diagnosi que recollia les aportacions  d’unes 150 persones de diferents àmbits de la vila. Aquest document  servirà de base per a l’elaboració del pla d’acció.

El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és un projecte participatiu  i obert que té el suport i el compromís actiu de tots els grups  municipals de la corporació. Suriacció és una iniciativa impulsada per  l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació i l’assessorament de la fundació Cedricat (Solsona).

……………………………………………

10/3/2014

Suriacció analitza la situació de la vila en un document de diagnosi elaborat amb aportacions d’unes 150 persones

El document de diagnosi del Pla de Desenvolupament Local Suriacció va ser presentat dijous 6 de març al Casal de Joves, culminant la primera fase d’aquest projecte participatiu que vol definir les línies estratègiques de Súria per als propers deu anys amb el màxim consens social. La primera proposta de Suriacció que es portaria a terme serà la creació d’una associació empresarial que previsiblement es constituiria en els propers mesos, segons es va informar durant l’acte de presentació.

Prop d’una cinquantena de persones va assistir a la presentació del document de diagnosi de Suriacció, que ha estat elaborat amb les aportacions d’unes 150 persones de diferents àmbits econòmics, socials i culturals de la vila. El document es pot descarregar des del web de Suriacció (www.suriaccio.cat) i també es podrà consultar en format paper a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la Casa de la Vila i a la Biblioteca Pública.

Al llarg de les seves gairebé 300 pàgines, el document de diagnosi de Suriacció recull de forma sistemàtica i exhaustiva les aportacions de les persones que han participat en els espais de participació celebrats fins ara, així com nombroses dades estadístiques sobre la situació actual de la vila.

Properament es convocaran nous espais de participació ciutadana per elaborar un pla d’acció amb les línies estratègiques que es considerin més necessàries per al desenvolupament econòmic i social de la vila en el període 2014-24. Aquestes línies estratègies seran definides a partir del contingut i de les propostes del document de diagnosi que va ser presentat dijous passat.

La necessitat de crear una associació empresarial és una de les propostes que ha obtingut un consens més ampli en aquesta primera fase de Suriacció. Per aquest motiu s’ha decidit promoure’n la constitució fins i tot abans de l’elaboració de l’esmentat pla d’acció. D’aquesta manera també s’expressa la voluntat de convertir les propostes que aconsegueixin més consens en realitats que serveixin per a la millora de la vila.

L’acte de presentació del document de diagnosi va començar amb unes paraules del regidor de Desenvolupament Local, Medi Ambient i Participació, Miquel Caelles, qui va agrair la participació de totes les persones que han pres part en aquesta primera fase i que hi han aportat uns punts de vista ’molt atractius i engrescadors’. Miquel Caelles també va destacar la cooperació de moltes persones i el compromís de tots els grups polítics municipals com a eixos fonamentals per convertir Suriacció en el full de ruta ’per apropar-nos a la Súria que volem’.

El contingut del document de diagnosi va ser resumit per Marta Planas i Marta Rancaño, de la fundació Cedricat (Solsona) com a membres de l’equip de coordinació tècnica de Suriacció. Un dels fets que van destacar és l’alt grau d’implicació i interès de les persones que han pres part en els espais de participació d’aquesta primera fase.

Els projectes inversors de l’empresa Iberpotash, el dinamisme associatiu i el potencial del patrimoni cultural, natural i geològic de Súria són algunes de les principals fortaleses esmentades en el document de diagnosi. Entre les principals mancances o necessitats de millora detectades figuren la falta d’una oferta reglada en cicles formatius, la insuficiència dels actuals serveis de transports públics, les limitacions d’espai de la Biblioteca Pública i la falta d’una sala polivalent per a usos cívics i culturals.

A la presentació del document de diagnosi, hi van assistir representants de tots els grups municipals i de diferents entitats i sectors socials de la vila. Els assistents van rebre els primers exemplars d’un nou rellotge d’estacionament a la zona blava que també servirà com a element promocional de Suriacció i del comerç local.

El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és impulsat per l’Ajuntament de Súria, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’assessorament tècnic de la fundació Cedricat.

……………………………………………

5/3/2014

El document de diagnosi de Suriacció serà presentat aquest dijous 6 de març al Casal de Joves

El Casal de Joves acollirà aquest dijous 6 de març la presentació del document de diagnosi del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, elaborat amb les aportacions de més d’un centenar de persones que han participat en les sessions, tallers i entrevistes realitzades fins ara. L’acte començarà a les 20.00 h.

El document de diagnosi analitza la situació actual de la vila, els seus punts forts i les principals necessitats de millora, juntament amb algunes propostes d’acció. La seva presentació tanca la primera fase d’elaboració del Pla, que vol fixar les estratègies de desenvolupament econòmic i social de la vila en els propers deu anys a través del consens i la participació. Suriacció té el suport i el compromís actiu de tots els grups municipals de l’Ajuntament.El document de diagnosi de Suriacció té una extensió aproximada de 275 pàgines i s’estructura en set grans blocs: territori, població, economia, patrimoni natural, oferta educativa i formativa, economia social i solidària, i teixit associatiu.A més de les aportacions de les persones participants en les activitats de debat que s’han realitzat fins ara, de les entrevistes personals i de les comunicacions individuals per internet o per via telefònica, el document de diagnosi també incorpora dades estadístiques i documentals relacionades amb diferents aspectes de la vila.La segona fase de Suriacció consistirà en definir els escenaris de futur i les principals línies estratègiques a desenvolupar en el període 2014-24, amb noves activitats participatives que s’anunciaran oportunament.El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és impulsat per l’Ajuntament de Súria, amb l’assessorament de la fundació Cedricat (Solsona) i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

……………………………………………

3/3/2014

Suriacció arriba a Barcelona amb una participada sessió de treball que aplega una vintena de suriencs i surienques fora vila

Prop d’una vintena de suriencs i surienques fora vila de diferents generacions va participar en la sessió de treball del Pla de Desenvolupament Local Suriacció celebrada dijous 27 de febrer a Barcelona. L’acte també va servir per presentar els objectius de Suriacció a aquest col·lectiu, que també podrà fer arribar les seves opinions a l’equip coordinador del Pla a través d’internet.

La sessió va tenir lloc a la seu central de la Diputació de Barcelona, que va cedir els seus espais especialment per a la seva celebració. La trobada formava part de la primera fase d’elaboració de Suriacció, que culminarà aquest dijous 6 de març amb la presentació d’un document que recull les aportacions dels espais de diagnosi, tallers i entrevistes celebrades fins ara.Durant prop de dues hores, els suriencs i surienques fora vila assistents a l’acte van compartir les seves opinions sobre la vila, les seves fortaleses i les possibilitats de millora. Els equipaments, la situació dels serveis públics, la projecció exterior de festes com les Caramelles i la Fira Medieval d’Oficis, la vida associativa i l’aprofitament dels recursos turístics i naturals van ser alguns dels temes plantejats, en un ambient de molta participació.Abans de la sessió de treball, l’alcalde Josep Maria Canudas va adreçar unes paraules a les persones assistents per agrair la seva presència i per destacar la participació i el consens polític assolits per tirar endavant el Pla de Desenvolupament Local. Segons l’alcalde de Súria, la perspectiva dels suriencs i surienques fora vila ’és important’ per definir i posar en marxa les estratègies de creixement de la vila en els propers deu anys, que és l’objectiu bàsic de Suriacció.Josep Maria Canudas també va agrair al publicista surienc Robert Rodergas, al dibuixant surienc Manel Ferrer i a la Diputació de Barcelona la seva col·laboració en l’organització, difusió i celebració de l’acte.Per la seva banda, una de les coordinadores de Suriacció, Marta Planas, va explicar a les persones assistents que la participació ciutadana ’és cabdal’ per al Pla de Desenvolupament Local, remarcant que aquest ha de ser ’un document viu’ que respongui a les necessitats expressades per les persones de la vila.Seguint la línia dels anteriors espais de diagnosi celebrats a Súria, que s’han portat a terme sense presència de representants polítics, l’alcalde Josep Maria Canudas no va estar present en la sessió de treball dels suriencs i surienques fora vila a Barcelona. Després de l’acte es va fer un piscolabis amb productes suriencs.L’espai de diagnosi celebrat a Barcelona ha estat l’últim de l’actual fase de diagnosi de Suriacció. Les sessions celebrades fins ara han reunit més d’un centenar de persones de diferents edats i col·lectius. Aquestes trobades han estat centrades en la indústria, els serveis, el comerç i el turisme, l’educació, la formació i el capital humà, l’agricultura, la ramaderia i els productes de la terra, les entitats, la nova economia i els joves.El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és impulsat per l’Ajuntament de Súria, amb l’assessorament de la fundació Cedricat (Solsona) i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

……………………………………………

20/2/2014

L’alcalde Josep Maria Canudas convida els suriencs fora vila a participar en els treballs d’elaboració de Suriacció

L’alcalde Josep Maria Canudas ha convidat els suriencs i surienques establerts a Barcelona i l’àrea metropolitana a participar en la sessió que tindrà lloc el dijous 27 de febrer a la capital catalana dins dels treballs d’elaboració del Pla de Desenvolupament Local Suriacció. L’objectiu de l’acte serà recollir les opinions d’aquest col·lectiu sobre la situació actual de la vila a partir de la seva perspectiva com a persones residents fora de Súria.La trobada tindrà lloc a la sala de plens de l’edifici de Can Serra (Rambla de Catalunya, 126), un espai cedit especialment per la Diputació de Barcelona per a la celebració de l’acte, que es desenvoluparà entre les 18.00 i les 20.00 h.

Josep Maria Canudas ha traslladat la seva invitació a prendre part en aquesta sessió mitjançant una carta enviada als suriencs i surienques que viuen a Barcelona i altres poblacions properes. Els suriencs i surienques fora vila que resideixen en altres llocs també seran convidats a fer arribar les seves opinions a l’equip coordinador de Suriacció a través d’internet.

En la seva carta, el batlle surienc remarca que, ’des de la distància’, les opinions del suriencs i surienques fora vila ’també són importants per definir el futur de la vila que tots estimem’. Josep Maria Canudas també agraeix a tot el col·lectiu que mantingui ’ben vius’ els lligams amb Súria, tot i residir fora del municipi.

L’organització de la trobada de Suriacció a Barcelona ha comptat amb el suport del conegut publicista surienc Robert Rodergas. La carta de l’alcalde Josep Maria Canudas va acompanyada per una tarja amb un dibuix original i inèdit del també surienc Manel Ferrer, i que vol transmetre la idea que Suriacció és una bona ocasió per al retrobament.

La sessió de Barcelona serà el darrer dels onze espais de diagnosi celebrats fins ara dins dels treballs d’elaboració de Suriacció. Les aportacions recollides serviran per fer un document sobre la situació actual de la vila, les seves fortaleses i les necessitats de millora de cara al futur.

Més d’un centenar de persones de diferents edats i col·lectius han participat en aquests espais de diagnosi. També s’han fet prop de trenta entrevistes individuals a persones de diferents àmbits i un taller a l’institut Mig-Món amb alumnes de 4t d’ESO. En tots els casos s’ha constatat un gran interès de les persones participants en aquestes sessions per aportar els seus suggeriments i punts de vista sobre la situació de la vila.

Les conclusions del document de diagnosi seran presentades públicament en un acte que tindrà lloc el dijous 6 de març al Casal de Joves (parc municipal Macary i Viader) a les 20.00 h. Després de l’acte de presentació del document de diagnosi, s’obrirà una nova fase en la qual s’acordaran línies i accions estratègiques per al desenvolupament econòmic i social de Súria durant els propers deu anys.

El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és un projecte participatiu i obert que té el suport i el compromís actiu de tots els grups municipals de l’Ajuntament. La presentació pública de Suriacció va tenir lloc l’octubre passat amb una taula rodona que va omplir el saló de sessions de la Casa de la Vila.

 ……………………………………………

5/2/2014

Suriacció convoca els darrers espais de diagnosi amb el protagonisme dels joves i dels suriencs fora vila

Els joves i els suriencs fora vila seran protagonistes de dues de les darreres sessions dels espais de diagnosi del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que tindran lloc, respectivament, divendres 7 de febrer al Casal de Joves (20.00 h.) i dijous 27 de febrer a Barcelona (18.00 h.). L’escola Mare de Déu de Montserrat n’acollirà una altra sessió que tindrà lloc el dimarts 11 de febrer per a les persones que no hagin pogut participar en els espais de diagnosi celebrats fins ara (20.00 h.).

Aquestes tres sessions tancaran la primera fase d’elaboració del Pla de Desenvolupament Local, durant la qual s’han celebrat trobades sectorials de reflexió i debat sobre la situació actual de la vila.

En els vuit espais de diagnosi portats a terme fins ara, hi han participat més d’una seixantena de persones per analitzar els següents temes: indústria; serveis, comerç i turisme; educació, formació i capital humà; agricultura, ramaderia i productes de la terra; nova economia, i entitats. A més d’aquestes sessions de grup, l’equip coordinador de Suriacció també ha portat a terme entrevistes individuals sobre aquests mateixos temes.

Les opinions recollides seran presentades en un acte públic que tindrà lloc a començaments de març. Les següents fases de Suriacció consistiran en definir les línies estratègiques de futur i elaborar el pla d’acció per als propers deu anys.

La sessió adreçada als joves és oberta a totes les persones de 18 a 35 anys que vulguin donar el seu punt de vista sobre la situació actual, els punts forts, les febleses i les necessitats de la vila. L’institut Mig-Món també acollirà un espai de participació amb alumnes de 4t d’ESO, els dies 12 i 13 de febrer. L’organització d’aquestes dues activitats compta amb la col·laboració de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament. Les opinions recollides també serviran per a l’elaboració del nou Pla Local de Joventut de Súria.

Pel que fa a l’espai de diagnosi adreçat als suriencs fora vila, la sessió tindrà lloc a l’edifici de Can Serra (Rambla de Catalunya, 126). Aquest acte és una de les iniciatives de Suriacció per tal de vincular aquest col·lectiu a l’elaboració del Pla de Desenvolupament Local.

Per participar en qualsevol d’aquestes tres sessions, les persones interessades s’hi hauran d’inscriure enviant un missatge per correu electrònic a l’adreça participacio@suriaccio.cat, o bé trucant al telèfon de la fundació Cedricat (973.48.43.20) com a entitat que s’encarrega de l’assessorament tècnic de Suriacció.

El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és un projecte participatiu i obert que és impulsat per l’Ajuntament, amb el suport i el compromís actiu de tots els grups municipals de la corporació i la col·laboració de la Diputació de Barcelona. El seu objectiu és determinar els serveis, les activitats i les iniciatives que caldria impulsar en els propers deu anys per tal d’afavorir el desenvolupament de la vila.

Les dades de celebració d’aquestes tres sessions de diagnosi són les següents:

Divendres, 7 de febrer

 • Suriacció. Jornada Jove 2014. Espai de diagnosi obert a totes les persones de 18 a 35 anys. Inscripcions prèvies. Hora: 20.00 h. Lloc: Casal de Joves.

Dimarts, 11 de febrer

 • Suriacció. Espai de diagnosi obert a totes les persones que no hagin participat en les sessions anteriors. Inscripcions prèvies. Hora: 20.00 h. Lloc: Escola Mare de Déu de Montserrat.

Dijous, 27 de febrer

 • Suriacció. Espai de diagnosi a Barcelona per als suriencs fora vila. Inscripcions prèvies. Hora: 18.00 h. Lloc: sala d’actes de l’edifici de Can Serra (Rambla de Catalunya, 126, Barcelona).

 ……………………………………………

4/11/2013

El projecte Suriacció obre els espais de participació durant aquest mes de novembre

El Pla de Desenvolupament Local Suriacció obrirà durant aquest mes de novembre els espais de participació, amb la celebració de diferents sessions de treball per analitzar la situació actual de la vila en diferents àmbits d’activitat. Les sessions seran obertes i es desenvoluparan a partir del dia 6 de novembre.L’objectiu d’aquests espais de diagnosi serà recollir aportacions sobre les fortaleses, les oportunitats, les febleses i les amenaces per al desenvolupament de la vila. Les sessions es faran a l’escola Mare de Déu de Montserrat i tindran una durada aproximada d’una hora i mitja.

El calendari de sessions serà el següent:

 • Dimecres, 6 de novembre: Indústria (dues sessions). Hores: 18.30 h. i 20.30 h.
 • Dijous, 7 de novembre: Serveis (excepte comerç i turisme). Hora: 20.00 h.
 • Dimecres, 20 de novembre: Comerç i turisme. Hora: 20.30 h.
 • Dijous, 21 de novembre: Educació, formació i capital humà. Hora: 20.00 h.
 • Divendres, 22 de novembre: Agricultura, ramaderia i productes de la terra. Hora: 20.00 h.
 • Dimecres, 27 de novembre: Persones interessades en nova economia (mercats d’intercanvi, moneda social i altres alternatives). Hora: 20.00 h.
 • Dijous, 28 de novembre: Entitats. Hora: 20.00 h.

Les persones interessades en participar-hi s’hi han d’inscriure prèviament, omplint les butlletes d’inscripció que hi haurà a l’OAC (planta baixa de la Casa de la Vila) i a la Biblioteca Pública. També es pot fer la inscripció enviant un correu electrònic a l’adreça participacio@suriaccio.cat o trucant al telèfon de la fundació Cedricat (973.48.43.20).

A finals de novembre és previst fer una altra sessió de treball a Barcelona, amb persones nascudes a Súria, però residents habituals a la capital catalana. La darrera sessió de treball tindrà lloc durant el mes de desembre, i estarà adreçat a persones nouvingudes.

Suriacció és una iniciativa de l’Ajuntament de Súria, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’assessorament de la fundació Cedricat (Solsona). El seu objectiu és elaborar un pla estratègic sobre les activitats i serveis que caldria impulsar a la vila en els propers deu anys per afavorir el desenvolupament local, amb la màxima participació de persones, entitats i agents públics i privats.

La presentació pública de Suriacció va tenir lloc el passat 3 d’octubre, amb una taula rodona que va omplir el saló de sessions de la Casa de la Vila. A partir de la diagnosi socioeconòmica es definiran les línies estratègiques del pla d’acció, que serà elaborat en el primer semestre de 2014.

2013 11 Suriacció Full inscripció espais de diagnosi

……………………………………………

10/10/2013

Suriacció protagonitza el tema destacat del butlletí municipal La Torre

El butlletí municipal La Torre dedica el tema principal del seu darrer número a l’inici dels treballs d’elaboració del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que va ser presentat públicament el passat dijous 3 d’octubre en un acte que va reunir més d’un centenar de persones al saló de sessions de la Casa de la Vila.

La Torre descriu els objectius principals de Suriacció i les fases d’elaboració del Pla, que vol convertir-se en el full de ruta de les accions estratègiques de l’Ajuntament en el període 2014-24. El Pla serà elaborat amb la màxima participació possible de persones, entitats i agents públics i privats de la vila.

En l’editorial del butlletí municipal, l’alcalde Josep Maria Canudas convida tothom a prendre-hi part ’per aconseguir un projecte participatiu, obert i amb una bona visió de futur’. Segons el batlle surienc, Suriacció aspira a ’ocupar un primer pla en els propers mesos de la vida ciutadana de casa nostra’.

Segons Josep Maria Canudas, l’objectiu prioritari dels propers deu anys hauria de ser ’mantenir una Súria cohesionada’, afavorint la creació de llocs de treball, la qualitat de vida i oferint noves oportunitats als joves, als aturats ’i als veïns i veïnes que tinguin ganes d’avançar’.

La Torre dedica altres pàgines als principals esdeveniments municipals dels darrers mesos i als articles d’opinió dels grups polítics de la corporació.

La contraportada del butlletí municipal també presenta la imatge de la 12a Fira Medieval d’Oficis, que se celebrarà al Poble Vell els dies 16 i 17 de novembre (dissabte i diumenge). Enguany, la imatge d’un cisteller protagonitzarà el cartell del certamen.

……………………………………………

04/10/2013

La taula rodona ’Prenem la paraula!’ destaca la formació i la cooperació com a factors claus per a Súria

La formació, la vitalitat associativa i la cooperació dels agents públics i privats han de ser factors claus per al present i el futur de Súria. Aquest va ser un dels principals missatges de la taula rodona ‘Prenem la paraula!’, que va tenir lloc dijous 3 d’octubre al saló de sessions de la Casa de la Vila, durant l’acte de presentació del Pla de Desenvolupament Local Suriacció.

La taula rodona va reunir quatre ponents relacionats amb el món professional i educatiu de la vila: Àngels Rodrigo (directora del grup de recursos humans MB&ITM), Juan Sánchez (director de mineria d’Iberpotash), Jaume Vilanova (excoordinador d’ensenyaments professionals de la Generalitat) i Alba Yerro (enginyera de camins, canals i ports i estudiant del doctorat en geotècnia a la Universitat Politècnica de Catalunya).

Tots els ponents van coincidir que Suriacció és una bona oportunitat per dissenyar el futur de la vila amb la participació de tothom. Un dels aspectes més valorats pels participants en la taula rodona va ser el consens de tots els grups polítics municipals per impulsar el projecte i assumir les seves línies estratègiques.

Segons Alba Yerro, la Súria del futur ha d’estar “preparada” per afrontar els nous reptes amb esperit actiu i un tarannà associatiu, aprofitant la seva tradició d’associacionisme. L’enginyera surienca també va manifestar que les persones que hi viuen fora han d’intentar donar a conèixer Súria a l’exterior per tal d’ajudar a crear noves xarxes de relació que puguin afavorir la vila en els àmbits humà, social i professional.

Per a Juan Sánchez, la unió i la cooperació són factors determinants per a l’èxit de qualsevol pla estratègic, destacant que “el Pla de Súria comença bé” pel compromís i el suport de tots els grups polítics municipals. Segons el directiu miner, “quan les persones s’uneixen, l’èxit està plenament assegurat”.

Àngels Rodrigo va proposar el desenvolupament de polítiques industrials per atreure noves empreses a la vila. L’empresària surienca també va assenyalar que Suriacció s’ha de plantejar objectius a curt i a llarg termini, intentant “il·lusionar” la gent de la vila i donar a conèixer l’experiència a l’exterior.

Per la seva banda, Jaume Vilanova va comentar que els plans d’expansió d’Iberpotash fan que aquests siguin uns ’moments òptims’ perquè Súria faci una aposta decidida per reforçar la formació a Súria amb la col·laboració de les empreses. Segons Vilanova, cal plantejar-se ’recuperar’ els ensenyaments professionals a la vila per tal que els futurs treballadors tinguin una òptima preparació tècnica.

Els ponents de la taula rodona també van coincidir en la necessitat d’afavorir l’associacionisme entre les empreses de la vila per tal que el sector empresarial pugui participar més activament en el desenvolupament de projectes d’interès per a tota la comunitat.

La taula rodona va ser moderada per la surienca Marta Rancaño, membre de l’equip tècnic de la fundació Cedricat (Solsona), entitat encarregada de la coordinació tècnica de Suriacció. Al final de l’acte, va recordar el calendari previst per als propers mesos en l’elaboració del Pla de Desenvolupament Local, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima participació de suriencs i surienques.

Entre novembre i desembre començarà l’activitat dels grups de discussió. A partir del gener s’iniciaran els tallers per avançar en el consens de les línies estratègiques bàsiques del Pla. Els materials i documents que s’hi vagin elaborant seran publicats al web www.suriaccio.cat. També es podran consultar en format paper a l’OAC (planta baixa de la Casa de la Vila) i a la Biblioteca Pública.

  ……………………………………………

04/10/2013

El projecte Suriacció es presenta públicament amb la presència de més d’un centenar de persones

Més d’un centenar de persones van participar dijous 3 d’octubre en la presentació de l’inici dels treballs d’elaboració del Pla de Desenvolupament Local de Súria, Suriacció. Aquesta gran assistència mostra l’interès aixecat per la iniciativa, que es proposa definir les accions estratègiques de l’Ajuntament en el període 2014-24 amb la màxima participació possible de suriencs i surienques.
La capacitat del saló de sessions de la Casa de la Vila es va veure superada per l’èxit de la convocatòria, i una part de les persones assistents van haver de seguir la presentació de Suriacció des del passadís de la primera planta de l’edifici consistorial. En el transcurs de l’acte es va fer una invitació a persones, entitats i agents públics i privats a prendre part en l’elaboració del Pla a través dels tallers previstos i dels canals de participació oberts.

En el transcurs de l’acte de presentació, l’alcalde Josep Maria Canudas va remarcar que Suriacció vol ser un ’exercici democràtic i participatiu’, obert a tots els ciutadans i ciutadanes de la vila. Segons el batlle surienc, el Pla de Desenvolupament Local definirà ’què vol ser Súria’ en l’horitzó de l’any 2024, sobre la base del consens i la participació de persones, entitats i agents públics i privats.

Per la seva banda, el regidor de Desenvolupament Local, Miquel Caelles, també va incidir en la importància de la participació per a l’èxit del projecte, amb el compromís que ’aquest Pla no es quedarà en un calaix’. Caelles també va fer un agraïment a totes les persones que han fet possible la posada en marxa de Suriacció, fent també un esment al Grup Independent de Súria (GIIS) per haver tingut la idea inicial, a la qual ’ens hi hem sumat tots els grups polítics’ de l’Ajuntament.

En el desenvolupament de Suriacció participen tots els grups municipals, amb el compromís d’impulsar les seves conclusions finals al marge dels canvis que es puguin produir en la composició de la corporació en els propers mandats municipals.

La iniciativa també té el suport de la Diputació de Barcelona, que en farà el seguiment. En l’acte de presentació, el cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) de la Diputació, Oriol Estela, va animar tothom a implicar-se en els treballs d’elaboració de Suriacció i a ’fer-vos vostre el projecte’.

Quatre fases de treball per elaborar el Pla de Desenvolupament Local

L’assessorament tècnic del Pla és a càrrec de la fundació Cedricat (Solsona), especialitzada en la promoció d’iniciatives per al desenvolupament local. En nom d’aquesta entitat, Marta Planas va explicar que el procés d’elaboració de Suriacció estarà orientat ’cap a l’acció i l’obtenció de resultats’.

Hi haurà quatre fases de treball:

1. Diagnosi socioeconòmica. Anàlisi de dades per definir la situació actual de la vila. Entre octubre i desembre de 2013.
2. Definició de l’escenari futur i de les línies estratègiques. Situació desitjada i evolució. Gener de 2014.
3. Pla d’acció. Conjunt d’accions concretes i específiques per desenvolupar les estratègies. Entre febrer i maig de 2014.
4. Pla de seguiment i execució. Implantació del pla d’acció, amb la participació i cooperació dels agents públics i privats. A partir de juny de 2014.

En totes les fases del procés s’obriran espais de participació ciutadana per recollir totes les opinions i propostes, així com per afavorir el debat i el consens. Per prendre-hi part en aquests espais de participació caldrà omplir una butlleta d’inscripció i dipositar-la a les bústies que hi haurà a l’OAC (planta baixa de la Casa de la Vila) i a la Biblioteca Pública.Suriacció disposa d’un web que publicarà totes les novetats i documents sobre el projecte (www.suriaccio.cat), del qual també s’informarà a través de les xarxes socials. També es podran presentar propostes per escrit o posar-se en contacte directe amb l’equip tècnic de Cedricat per altres vies:

 • Trucant al telèfon de la fundació Cedricat (973.48.43.20).
 • Omplint el formulari que es troba a l’apartat ’Contacte’ del web www.suriaccio.cat.

En l’acte de presentació pública del projecte també van parlar les dissenyadores surienques Coaner i Muntsa Codina, autores de la imatge gràfica de Suriacció. El logotip del Pla de Desenvolupament Local utilitza colors representatius de la vila i intenta remarcar conceptes clau com la participació, la reflexió i la implicació social, entre d’altres. Aquest també és l’objectiu del lema del Pla, ’Fem Vila!’.

……………………………………………

30/09/2013

El projecte Suriacció serà presentat públicament amb una taula rodona aquest dijous 3 d’octubre

El Pla de Desenvolupament Local de Súria, Suriacció, serà presentat públicament aquest dijous 3 d’octubre en un acte obert que es farà al saló de sessions de la Casa de la Vila, a les 20.00 h. En el transcurs de l’acte tindrà lloc la taula rodona ‘Prenem la paraula!’, amb la participació de quatre ponents relacionats amb el món professional i educatiu que posaran en comú les seves opinions sobre la situació actual de la vila i les seves alternatives de futur en els àmbits laboral i social.

Les persones participants en la taula rodona seran Àngels Rodrigo (directora del grup de recursos humans MB&ITM), Juan Sánchez (director de mineria d’Iberpotash), Jaume Vilanova (excoordinador d’ensenyaments professionals de la Generalitat) i Alba Yerro (enginyera de camins, canals i ports i estudiant del doctorat en geotècnia a la Universitat Politècnica de Catalunya).

Amb aquest acte es donarà el tret de sortida als treballs d’elaboració del Pla de Desenvolupament Local, un document que definirà les accions estratègiques de l’Ajuntament en el període 2014-24. La seva elaboració es farà amb la màxima participació possible de suriencs i surienques per tal que esdevingui una eina de consens sobre el futur de la vila.

Els objectius bàsics de Suriacció seran la creació d’ocupació, la millora de la qualitat de vida i la preservació de l’equilibri social, territorial i ambiental. La iniciativa ha estat impulsada amb l’acord de tots els grups polítics de la corporació municipal i el compromís de col·laboració dels regidors i regidores de l’Ajuntament.

Un dels canals de difusió de les activitats de Suriacció serà un web que es posarà en marxa coincidint amb l’acte de presentació del projecte.

L’assessorament tècnic del Pla de Desenvolupament Local és a càrrec de la fundació Cedricat (Solsona). Suriacció també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, que en farà el seguiment.

……………………………………………

 16/09/2013

L’Ajuntament convoca a la participació de tothom per elaborar el Pla de Desenvolupament Local

L’Ajuntament presentarà públicament a començaments d’octubre l’inici dels treballs d’elaboració del Pla de Desenvolupament Local de Súria, que pretén definir les línies estratègiques de l’acció municipal dels propers deu anys sobre la base del consens i la cooperació. L’elaboració del Pla, que portarà el nom de Suriacció, estarà basada en la participació del major nombre possible de persones, entitats i altres agents públics i privats.Aquest Pla neix de la iniciativa i l’acord de tots els grups polítics de la corporació municipal, comptant amb el compromís de col·laboració de tots els regidors de l’Ajuntament durant el procés de desenvolupament i implementació. La presentació pública del projecte tindrà lloc el dijous 3 d’octubre en un acte que es farà al saló de sessions de la Casa de la Vila a les 20.00 h.

El Pla de Desenvolupament Local pretén esdevenir una guia estratègica de consens per definir les pautes de l’actuació municipal en el període 2014-24. Els objectius bàsics d’aquestes grans línies seran la creació d’ocupació, la millora de la qualitat de vida i la preservació de l’equilibri social i territorial a partir de criteris de sostenibilitat ambiental. La realització del Pla de Desenvolupament Local de Súria compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, que en farà el seguiment.

L’elaboració del Pla serà participativa. Per aquest motiu, paral·lelament a l’anàlisi tècnica s’hi faran grups de discussió, tallers i entrevistes personals. Les dades i opinions obtingudes permetran definir els eixos estratègics d’aquests propers deu anys i les possibles accions a desenvolupar des d’ara i en l’horitzó de l’any 2024. En l’acte de presentació del proper 3 d’octubre, s’hi detallaran els mecanismes de participació dels ciutadans i ciutadanes de Súria en l’elaboració del Pla.

En els darrers mesos, els grups polítics de la corporació han celebrat reunions periòdiques per tal de definir l’abast i els objectius del Pla, juntament amb l’equip de coordinació tècnica. Pel que fa al logotip de Suriacció, ha estat realitzat per les dissenyadores Muntsa i Coaner Codina, intentant reflectir l’esmentat objectiu de pluralitat i participació amb l’ús de diferents colors.

L’assessorament tècnic del Pla de Desenvolupament Local és a càrrec de la fundació Cedricat (Solsona), que treballa per promoure el desenvolupament local i generar noves oportunitats en el món rural. Una de les iniciatives més recents coordinades per la fundació Cedricat ha estat el Pla Director de Promoció Econòmica de Solsona (2013-22), conegut com Solsona Co, que va ser presentat públicament el passat mes de juny.